• افق وحی

افق وحی

موجود
انتشارات مکتب وحی

حضرت آیت اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

افق وحی
 
                            16000
 
نقد نظریّه دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی
این کتاب که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک خاتمه است به انگیزه پاسخ و نقد نظریّات و شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی و رسالت تدوین شده است که با ذکر وهمیّاتی ناصواب و لاطائلاتی بی‌بنیان پنجه در پنجه شاهین آسمان رسالت و ولایت درافکنده و پای در جای پای پیامبران و رسل نهاده و از مقام و منزلت قرآن و رسل دم می‌زند و آن دو را در ترازوی وهم و خیال خویش به سنجش در آورده است و سخن از صحیح و سقیم و صدق و کذب آیات بیّنات می‌راند و...
 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر